Hva er fysioterapi ?


Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Studiet består av både teori og praksis.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og departement.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.

Hele teksten er klippet direkte ut fra: https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi

Hvordan behandler fysioterapeuten?


På Totum Helse:
På Totum brukes det flere metoder i samme behandlingsforløp. Metodene som brukes mye er; trening/fysisk aktivitet, manuelle teknikker som massasje og triggerpunkt, passiv bevegelighet og pusteøvelser.

Totum Helse tror på en aktiv tilnærming, veldig mye kan forbedres med å øke trenings- eller aktivitetsmengde.
I behandlingen er det fokus på hele deg som menneske og ikke bare "skaden/plagen" din.

I behandling kan kinesiotape og nåler brukes.

Hva kan Fysioterapeuten hjelpe med?


Eksempel på plager:
Hodepine
Svimmelhet
Leddsmerter
Muskelsmerter
Akutte smerter/skader
Kroniske plager

Andre bidrag:
Samarbeide med fastlege i f.eks utredning eller ved sykemelding
Samarbeide med arbeidsplass/nav om tilpassing av arbeid
Skrive epikrise til fastlege
Treningsveileding